Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket

Våra prisuppgifter är generella och därför kan djurets specifika situation eller problem påverka kostnaden. Om du till exempel besöker oss akut och ditt djur har en komplicerad eller oklar sjukdomsbild, är det svårt för oss att i förväg kunna lämna en exakt prisuppgift. Ha gärna en dialog med behandlande veterinär om vilka alternativ för behandling som finns och vilka fördelar och nackdelar de innebär. Sedan kan ni i samförstånd komma fram till vilket alternativ som passar både ditt djur och din plånbok.

Tyvärr går det inte att förutsäga eller planera allt och ibland uppstår det komplikationer. Det är heller inte alltid möjligt att ställa en diagnos, och även om vi provar olika behandlingar är det inte säkert att djuret går att bota. Detta innebär inte att du inte behöver betala för besöket och behandlingen. Du betalar alltid för de åtgärder som är utförda.

Kostnaden för besöket är en kombination av olika avgifter

Vi publicerar våra priser för de vanligaste åtgärderna och behandlingarna på vår webbplats. Den totala kostnaden för besöket är en kombination av de undersökningar, åtgärder och behandlingar som behövs. Utöver avgifterna för undersökningar och behandlingar kan vi behöva ta betalt för till exempel resekostnader och beredskapstaxa. Dessa avgifter finns beskrivna på vår webbplats.

Förutsättningarna styr vilka behandlingar vi kan erbjuda

Vilken vård och vilka behandlingar som mottagningen kan erbjuda beror på förutsättningarna just där och då. Till exempel har våra veterinärer har olika kompetens och det kan vara skillnad på vilka åtgärder vi kan utföra under beredskapstid jämfört med dagtid.

Veterinären bedömer vilka behandlingsalternativ som är lämpliga

Som djurägare kan du inte ”beställa” ett specifikt vårdalternativ. Vilken vård och vilka behandlingar som mottagningen kan erbjuda beror på förutsättningarna just där och då. Det är alltid veterinären som bedömer vilka alternativ till behandling som finns, till exempelvis utifrån hur akut sjukdomen är, mottagningens resurser och veterinärens kompetens.

Veterinären och djurvårdspersonalen utför sitt arbete enligt vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet. De är ansvariga för hur arbetsuppgifterna utförs och beslutar därför om val av behandling. Om det finns flera sätt att behandla ditt djur har veterinären en dialog med dig om de olika alternativen. Om vi inte kan erbjuda den behandling som du föredrar eller som djuret behöver, kan vi oftast remittera till exempelvis ett djursjukhus eller annan klinik. Du kan också själv söka vård hos en annan klinik.

Som djurägare kan du välja att avstå ett erbjudande om vård. Du är då ansvarig för att djuret snarast får nödvändig vård (4 kap. 1 § djurskyddslagen 2018:1192). Det innebär inte att alla veterinärvårdsaktörer och enskilda veterinärer är skyldiga att tillhandahålla alla eller flera olika behandlingsalternativ.

Om våra priser

Vid besök där vi kör bil till dig får du betala en bilavgift och en inställelseavgift. Bilavgiften ersätter bilens kostnader. Inställelseavgiften är en restidsavgift och beror på hur lång tid resan tar fram och tillbaka.

Om ditt djur behöver behandlas på mottagningen under beredskapstid tar vi ut bilavgift och inställelseavgift. Det beror på att veterinären inte har jour på mottagningen utan beredskap i hemmet. Under beredskapstid är avgifterna högre.

Bilavgift

Bilavgiften ersätter oss för kostnader för att nyttja våra bilar. Oavsett hur långt vi kör är bilavgiften 460 kr inkl. moms.

Inställelseavgift normal tid (vardagar 8-17)

Använd tid

Pris inklusive moms

Inställelse första 30 minuter

506 kr

Efter de första 30 minuterna per påbörjad 15 minuter

253 kr

Reducerad inställelseavgift

När vi reser till akut sjuka djur som uteslutande hålls för produktion av livsmedel debiterar vi maximalt 45 minuters restid.

Om ditt vårdbehov inte kan vänta och du måste använda våra tjänster akut dagtid på vardagar, tillkommer en särskild avgift. Avgiften gäller för uppdrag som kommer in samma dag, och som kan slutföras innan beredskapstiden börjar. Avgiften gäller alla djurslag.

Avgiften är 550 kronor inkl. moms.

Akuta besök under kvällar, nätter och helger debiteras istället med beredskapstaxa.

Det kostar mer att besöka oss eller få besök av oss under beredskapstid.

Då höjs behandlings-, tim- och inställelseavgifterna med 75%, 100 % eller 125%. Under rubriken Förtydligande beredskapstider kan du läsa mer om vilka tider som är beredskapstid och hur mycket mer du får betala.

För uteblivet besök eller ej avbokat 24 timmar före besöket får du betala en avgift. Detta gäller både på mottagning och besök ute hos kund och avser lantbrukets djur, smådjur, hästar, övriga djur och uppdrag.

Avgiften är 550 kronor inkl. moms.

Har vi hunnit påbörja resan innan du avbokar besöket får du betala aktuell inställelse- och bilavgift. Dessa avgifter blir högre på beredskapstid.


Komplett tabell för påslag under beredskap

Dag

Tid

Påslag

Vardagar

06.00-08.00

Beredskap 1 | 75%


08.00-17.00

Inget påslag


17.00-20.00

Beredskap 1 | 75%


20.00-23.00

Beredskap 2 | 100%


23.00-06.00

Beredskap 3 | 125%

Helgdagar

06.00-20.00

Beredskap 1 | 75%


20.00-23.00

Beredskap 2 | 100%


23.00-06.00

Beredskap 3 | 125%

Storhelger*

06.00-20.00

Beredskap 2 | 100%


20.00-06.00

Beredskap 3 | 125%

*Avser trettondagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen.

Distrikts­veterinärerna rekommenderar att du har ditt djur försäkrat!

Ibland kan det bli höga kostnader i samband med sjukdom eller skador och det kan vara en trygghet att man vid sådana tillfällen inte behöver bekymra sig över ekonomin utan kan ägna allt fokus på sitt sjuka eller skadade djur.

Det finns ett stort antal försäkringsbolag att välja på och distriktsveterinärerna har möjlighet att direktreglera din faktura med många av dem.

Direktreglering är när du som kund överlåter till oss på Distriktsveterinärerna att ansöka om ersättning i ditt ställe. På så sätt slipper du ligga ute med kostnaden för hela veterinärbesöket och du behöver endast stå för kostnaden för självrisker och de delar av behandlingen som eventuellt inte ersätts av din försäkring. Denna kostnad betalar du då till Distriktsveterinärerna.

Avgift för direktreglering 150 kr tillkommer. Avgiften läggs på din räkning och du betalar den till Distriktsveterinärerna i samband med ditt besök.

Ditt besök

Vid ett besök får du ett komplett behandlingsbevis som innehåller uppgifter om diagnos, behandlingar, läkemedel, karenstider och råd om hur du ska vårda ditt djur efter behandlingen.

Du kan välja på att få behandlingsbeviset i handen eller via mejl. Om du önskar kan du även få kallelser, påminnelser och provsvar via sms eller mejl.

Tänk på att du som bokar besöket, är beställare av tjänsten och därmed betalningsansvarig.

Om du redan är kund hos oss finns du i vårt kundregister. För att vi ska kunna ha en säker journalföring behöver vi ditt person- eller organisationsnummer.

Eventuellt kan vi behöva komplettera eller registrera dina uppgifter på nytt. För att kunna hantera journaler, remisser, provsvar, kallelser och sms elektroniskt (GDPR) behöver vi ditt godkännande. Det frågar vi dig om vid första besöket.

Journal­uppgifter

Journalen följer djuret, vilket ger dig och oss bättre möjlighet till djurets historik. Om du ska sälja ditt djur och vill att den nya ägaren ska få tillgång till djurets journal behöver du lämna ett medgivande.

Vid besök hos oss eller vid hembesök är det kortbetalning som gäller, för lantbrukare och näringsidkare finns möjlighet att få faktura.

Du kan betala med alla kort utom American Express och Diners.

Distriktsveterinärerna som är en del Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med t ex besök. Uppgifterna används för ändamålen, behandlingar, information, intygsskrivning, ekonomihantering, djursjukdata, statistik och uppföljning. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtalet med dig.

Distriktsveterinärerna kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Uppgifterna behandlas elektroniskt.

Personuppgifterna delas endast med andra myndigheter när det följer av lagstiftning.

Jordbruksverket är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att kontakta oss, om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@distriktsveterinarerna.se. Du når vårt dataskyddsombud på 036-15 50 00.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att ge in klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Distriktsveterinärerna får normalt inte lämna ut uppgifter ur en journal utan uppdragsgivarens, dvs. beställarens, samtycke om uppgifterna har förts in i journalen som en följd av ett uppdrag, så kallad uppdragssekretess. Denna form av sekretess är mycket sträng och ger ett skydd åt uppgifterna som motsvarar det skydd som uppstår hos privata veterinärer.

Det saknar i detta fall betydelse vem som begär ut uppgifterna, inte ens Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa, länsstyrelsen, polis, åklagare eller djurets ägare om denne är annan än uppdragsgivaren har rätt att få ut uppgifterna.

När en brottsutredning pågår kan åklagaren vända sig till tingsrätten. Åklagaren kan där begära att journalen lämnas ut (ett så kallat editionsföreläggande). Om tingsrätten beslutar att journalen ska lämnas ut bryter det sekretessen. Det innebär att vi kommer att lämna ut journalen.

Om anmälningsskyldighet gäller enligt lag eller förordning bryts också uppdragssekretessen och vi kommer att fullgöra anmälningsskyldigheten. Se vidare under "Anmälningsskyldighet".

Uppdragssekretessen bryts slutligen också om länsstyrelsen för sin tillsyn över djurhälsopersonal behöver få tillgång till uppgifter i journaler. Detta framgår av 5 kap. 3 § lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Läs mer
Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Veterinärer, obs punkt 5 gäller all djurhälsopersonal, är skyldig att anmäla vissa förhållanden till myndigheter. När en sådan skyldighet gäller bortser Distriktsveterinärerna från eventuell sekretess som kan gälla för de uppgifter som ska ingå i anmälan.

Följande förhållanden är vi skyldiga att anmäla:

  1. Vid misstanke om att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat ska du skyndsamt anmäla detta till Jordbruksverket och länsstyrelsen (3 a § epizootilagen 1999:657).
  2. Vid misstanke om att ett fall av zoonos har inträffat ska du skyndsamt underrätta Jordbruksverket och länsstyrelsen om detta (3 § zoonoslagen 1999:658).
  3. Enligt de föreskrifter som Jordbruksverket meddelar anmäla och rapportera misstänkta eller inträffade fall av sådana smittsamma djursjukdomar som inte omfattas av epizootilagen eller zoonoslagen (Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:24) om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen).
  4. Utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för smittskyddet för människor (2 kap. 7 a § smittskyddslagen (2004:168)).
  5. Om du i din yrkesutövning finner anledning att anta att djur inte hålls eller sköts i enlighet med djurskyddslagstiftningen ska du anmäla detta till länsstyrelsen (8 kap. 18 § djurskyddslagen (2018:1192))

Läs mer

Epizootilag (1999:657) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Zoonoslag (1999:658) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SJVFS (2012:24) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smittskyddslag (2004:168) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Djurskyddslag (2018:1192) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.