Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

I vilka fall gäller anmälnings­skyldighet till myndigheter för djurhälso­personal?

Veterinärer, obs punkt 5 gäller all djurhälsopersonal, är skyldig att anmäla vissa förhållanden till myndigheter. När en sådan skyldighet gäller bortser Distriktsveterinärerna från eventuell sekretess som kan gälla för de uppgifter som ska ingå i anmälan.

Följande förhållanden är vi skyldiga att anmäla:

  1. Vid misstanke om att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat ska du skyndsamt anmäla detta till Jordbruksverket och länsstyrelsen (3 a § epizootilagen 1999:657).
  2. Vid misstanke om att ett fall av zoonos har inträffat ska du skyndsamt underrätta Jordbruksverket och länsstyrelsen om detta (3 § zoonoslagen 1999:658).
  3. Enligt de föreskrifter som Jordbruksverket meddelar anmäla och rapportera misstänkta eller inträffade fall av sådana smittsamma djursjukdomar som inte omfattas av epizootilagen eller zoonoslagen (Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:24) om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen).
  4. Utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för smittskyddet för människor (2 kap. 7 a § smittskyddslagen (2004:168)).
  5. Om du i din yrkesutövning finner anledning att anta att djur inte hålls eller sköts i enlighet med djurskyddslagstiftningen ska du anmäla detta till länsstyrelsen (8 kap. 18 § djurskyddslagen (2018:1192))