Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Vilken sekretess gäller för uppgifter i uppdrags­verksamhet?

Distriktsveterinärerna får normalt inte lämna ut uppgifter ur en journal utan uppdragsgivarens, dvs. beställarens, samtycke om uppgifterna har förts in i journalen som en följd av ett uppdrag, så kallad uppdragssekretess. Denna form av sekretess är mycket sträng och ger ett skydd åt uppgifterna som motsvarar det skydd som uppstår hos privata veterinärer.

Det saknar i detta fall betydelse vem som begär ut uppgifterna, inte ens Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa, länsstyrelsen, polis, åklagare eller djurets ägare om denne är annan än uppdragsgivaren har rätt att få ut uppgifterna.

När en brottsutredning pågår kan åklagaren vända sig till tingsrätten. Åklagaren kan där begära att journalen lämnas ut (ett så kallat editionsföreläggande). Om tingsrätten beslutar att journalen ska lämnas ut bryter det sekretessen. Det innebär att vi kommer att lämna ut journalen.

Om anmälningsskyldighet gäller enligt lag eller förordning bryts också uppdragssekretessen och vi kommer att fullgöra anmälningsskyldigheten. Se vidare under "Anmälningsskyldighet".

Uppdragssekretessen bryts slutligen också om länsstyrelsen för sin tillsyn över djurhälsopersonal behöver få tillgång till uppgifter i journaler. Detta framgår av 5 kap. 3 § lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.