Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Symptom | SÅRSKADA HÄST

Inkubationstiden kan variera (dagar till månader) beroende på hur bra förutsättningar det finns för bakterien att växa till och bilda toxin, vanligtvis 10-14 dagar. Sjukdomen utvecklas successivt, men vid snabbt sjukdomsförlopp kan man missa vissa ”steg”.

Symptom i fallande skala eftersom sjukdomen utvecklas:

 • Överdriven reaktion på externa stimuli, som ljud, ljus och beröring kan vara de allra första symptom som ses. Hästen hoppar högt vid en klapp och uppträder nervöst.
 • Successivt utvecklas stela rörelser, ofta hålls svansen stelt ut från kroppen.
 • Hästen har också svårt att äta från marken.
 • Trismus, tonisk kramp i tuggmuskulaturen, utvecklas.
 • Framfall av tredje ögonlocket.
 • Hästen står ofta med hö kvar i munnen på grund av sväljsvårigheter.
 • Ökande muskelstelhet med början i huvud och halsmuskler varefter successivt rygg, buk, svans och extremitetsmuskulatur involveras och sågbocksställning intas.
 • Okontrollerade krampanfall, utlösta av externa stimuli.
 • Påverkan av det autonoma nervsystemet ger svettningar och hjärtrytmstörningar.
 • Går hästen omkull uppstår opistotonus (kramp av ryggmuskulaturen).
 • Slutligen, när andningsmuskulaturen paralyseras och laryngospasm uppstår, dör hästen.
 • Aspirationspneumoni kan ofta ses parallellt med detta sista stadium.

Hästarna är fullt medvetna hela tiden fram till döden, som inträffar cirka 5-7 dygn efter symtomdebut. Mortalitet anges till mellan 80 och 100 procent i litteraturen. Människor som överlevt stelkramp beskriver att sjukdomen har ett mycket smärtsamt förlopp och framkallar djup ångest.

Vaccination! Tetanusvaccin fungerar mycket bra och ger en för vaccin mycket god immunitet.
Det gäller dock att man följer tillverkarens rekommendationer. Noggrannhet vid undersökning av sårskador och skötsel av dessa är en viktig del av förebyggande åtgärder. Kontrollera alltid att
hästar med sårskador är vaccinerade enligt rekommendation mot tetanus. Om inte vaccinera så fort som möjligt.